Phụ gia Việt Mỹ trân trọng giới thiệu video và các quy trình sản xuất sản phẩm an toàn như sau:

 

 

 

 

 

TT NI DUNG Link quy trình Link Video sn xut
1 QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ LỤA CHẢ QUẾ Xem ti đây Xem ti đây
2 QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ LỤA BẰNG THỊT NÓNG Xem ti đây Xem ti đây
3 QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ LỤA BẰNG THỊT ĐÔNG LẠNH, THỊT NGUỘI Xem ti đây Xem ti đây
4 QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ GÀ Xem ti đây Xem ti đây
5 QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÒ HEO ĐỘN GÀ Xem ti đây Xem ti đây
6 QUY TRÌNH SẢN XUẤT CHẢ CÁ Xem ti đây Xem ti đây
7 QUY TRÌNH LÀM CHẢ MỰC Xem ti đây Xem ti đây
8 QUY TRÌNH LÀM ĐẬU PHỤ ĐẬU MIẾNG Xem ti đây Xem ti đây
9 QUY TRÌNH LÀM BÚN TƯƠI Xem ti đây Xem ti đây
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
1. QUY TRÌNH SN XUT GIÒ L Xem tại đây Xem tại đây
2. QUY TRÌNH SN XUT NEM CHUA  Xem tại đây Xem tại đây
3. QUY TRÌNH SN XUT XÚC XÍCH  Xem tại đây Xem tại đây
4. QUY TRÌNH SN XUT NƯỚC MM Xem tại đây Xem ti đây
5. QUY TRÌNH SN XUT CH CÁ, CH MC, CH TÔM Xem tại đây Xem ti đây
6. QUY TRÌNH SN XUT PATE Xem tại đây Xem tại đây
7. QUY TRÌNH SN XUT BÚN PH TƯƠI Xem tại đây Xem tại đây P2

Xem tại đây P1

8. QUY TRÌNH SN XUT BÁNH NƯỚNG Xem tại đây Xem ti đây
9. QUY TRÌNH SN XUT BÁNH PH Xem tại đây Xem tại đây
10. QUY TRÌNH SN XUT ĐU PH MING Xem tại đây Xem tại đây
11. PH GIA NƯỚC TRÁI CÂY CÁC V Xem ti đây Xem ti đây
12. QUY TRÌNH LÀM SA NGÔ Xem tại đây Xem ti đây
13. QUY TRÌNH SN XUT KEM  Xem tại đây Xem tại đây
14. QUY TRÌNH SN XUT TƯƠNG T Xem ti đây Xem ti đây
15. QUY TRÌNH SN XUT BÁNH CUN Xem ti đây Xem tại đây
16. QUY TRÌNH SN XUT MÌ Xem ti đây Xem ti đây
17. QUY TRÌNH SN XU Xem ti đây Xem ti đây
18. QUY TRÌNH SN XUT THT XÔNG KHÓI Xem ti đây Xem ti đây
19. QUY TRÌNH SN XUT LP XƯỞNG Xem tại đây Xem tại đây
20. QUY TRÌNH SN XUT BÁNH KO Xem ti đây Xem ti đây
21. QUY TRÌNH SN XUT ĐU NON TÀO PH Xem ti đây Xem ti đây
22.  
23.  UPDATING…
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
32.  
33.  
34.  
35.  
36.  
37.  
38.  
39.  
40.  
41.  
42.  
43.  
44.  
45.  
46.  
47.  
48.  
49.  
50.